Licencie a zodpovednosť

Licencie a zodpovednosť

 Všetky údaje a informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok/máp, môžu byť kedykoľvek a kýmkoľvek stiahnuté, rozmnožované a v nezmennej podobe s uvedením zdroja rozširované.

 Aj napriek tomu, že pri príprave týchto stránok/máp sa používajú najnovšie vedecké poznatky a naše výstupy sú na ich základe pripravované s maximálnou zodpovednosťou, nie je možne vzhľadom k súčasným znalostiam, technickým možnostiam a miere poznania dosiahnuť absolútnu časovú a priestorovú presnosť. Užívateľ týchto stránok berie na vedomie, že za prípadné škody vzniknuté zlou interpretáciou tu zverejnených informácií, nenesú ich autori, ani zapojené organizácie, žiadnu zodpovednosť.